Μεταφορικά Μέσα

Τα οχήματά μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την  μεταφορά των προϊόντων μας,  είναι κλειστά και διαθέτουν βεβαιώσεις καταλληλότητας από τις οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες.

  • Η μεταφορά γίνετε εγκαίρως με τα ειδικά οχήματά μας στο καθορισμένο χρόνο.
  • Αφού δόθηκαν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας στα οχήματα για μεταφορά τροφίμων από την αρμόδια Υπηρεσία, γίνετε ετήσιος επανέλεγχος.
  • Γίνετε συνεχώς έλεγχος στις θερμοκρασίες των θαλάμων.
  • Τα ψυκτικά μηχανήματα των οχημάτων ελέγχονται περιοδικά