Μεταφορικά Μέσα

Τα οχήματά μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την  μεταφορά των προϊόντων μας,  είναι κλειστά και διαθέτουν βεβαιώσεις καταλληλότητας από τις οικείες Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Η μεταφορά γίνετε εγκαίρως με τα ειδικά οχήματά μας στο καθορισμένο χρόνο.

Αφού δόθηκαν τα πιστοποιητικά καταλληλότητας στα οχήματα για μεταφορά τροφίμων από την αρμόδια Υπηρεσία, γίνετε ετήσιος επανέλεγχος.

Γίνετε συνεχώς έλεγχος στις θερμοκρασίες των θαλάμων.

Τα ψυκτικά μηχανήματα των οχημάτων ελέγχονται περιοδικά.